Table 1

Uveal melanomas as primarily analyzed by CGH, MSA, and karyotype analysis

LaboratoryMethodTotal no. of tumorsChromosome 3 status
DisomyMonosomyPartial monosomy
EssenKaryotyping2715120
CGH12642786(5%)
MSA9559342(2%)
VancouverKaryotyping8539415(6%)
Total33315516513(4%)